Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri:

 

- privind: aprobarea componenţei nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Galaţi

- privind: aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați şi Inspectoratul Școlar Județean Galați, în vederea organizării la Galați a Concursului Național de Chimie „Raluca Rîpan”

- privind: aprobarea plăţii cotizaţiei Județului Galați, prin Consiliul Judeţean Galaţi, către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Infrastructura de Transport de Interes Strategic, în zona de Est și Sud – județele Galați, Brăila, Călăraşi și Ialomița pentru anul 2023

- privind: aprobarea plății sumei de 7.500 mii lei către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Infrastructura de Transport de Interes Strategic, în zona de Est și Sud – județele Galați, Brăila, Călăraşi și Ialomița

- privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Galaţi

- privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi de socializare şi petrecere a timpului liber (tip club) pentru persoane vârstnice „Sofia” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 96/30 martie 2022 privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Renovare energetică a Complexului Muzeal de Științele Naturii RăsvanAngheluță Galați - Corp 1”, cu modificările şi completările ulterioare

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 302 din 21 septembrie 2022 privind aprobarea și implementarea proiectului „CENTRE DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN JUDEȚUL GALAȚI”, cu modificările și completările ulterioare

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 94/30.03.2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Renovare energetică a Unității Medico-Sociale Gănești - Pavilion Central, Pavilion I șiPavilion II”, cu modificările şi completările ulterioare

- privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi de spectru autist din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 95/30.03.2022 privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Renovare energetică a Bibliotecii Județene V. A. Urechia Galați - Corp A”, cu modificările şi completările ulterioare

 - privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 379 din 14 noiembrie 2022 privind aprobarea și implementarea proiectului „CENTRE DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNELE BEREȘTI – MERIA,BRĂHĂȘEȘTI ȘI DRĂGUȘENI, DIN JUDEȚUL GALAȚI”, cu modificările și completările ulterioare

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 223/28.10.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici și Proiectului Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: Consolidare, restaurare, reabilitare și punerea în valoare aCasei Memoriale „Costache Negri”, cu modificările şi completările ulterioare

 - privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 102 din 17 mai 2018 privind aprobarea parteneriatului între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați și Consiliul Raional Hîncești, Republica Moldova și asumarea unor obligații ce revinConsiliului Județean Galați, în vederea implementării proiectului ”Health in Good Hands - Bigger Hospitals, Better Care, Best Doctors for people in the border area Romania – Republic of Moldova”, cu modificările şi completările ulterioare

 - privind: solicitarea adresată Guvernului României de trecere a unor bunuri imobile (clădiri și terenuri) din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor prin Administrația Națională „Apele Române” în domeniul public al Judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați

- privind: desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Galaţi în consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională şi în consiliile de administraţie ale şcolilor speciale finanţate din bugetul Judeţului Galaţi

- privind: aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în mod exclusiv specialiștilor din sănătate, în Județul Galați

- privind: constituirea dreptului de administrare în favoarea Școlii Gimnaziale Speciale „Emil Gârleanu” Galați asupra unor imobile (terenuri și construcții) aflate în proprietatea publică a judeţului Galaţi

- privind: constituirea dreptului de administrare în favoarea Unității Medico-Sociale Gănești asupra unor imobile (terenuri și construcții) aflate în proprietatea publică a județului Galați

- privind: aprobarea plății, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizației de membru al Asociaţiei ”SMURD” Galaţi pentru anul 2023

- privind: aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor de pe teritoriul județului Galați

- privind: solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Poiana de trecere a unui bun imobil (teren) din domeniul public al comunei Poiana și din administrarea Consiliului Local al comunei Poiana în domeniul public al Judeţului Galaţi și în administrareaConsiliului Județean Galați

- privind: aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici (Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, Proiect pentru Autorizarea Lucrărilor, Proiect Tehnic și Detalii de Execuție) pentru realizarea obiectivului de investiţii ”Reabilitarea șimodernizarea infrastructurii de transport regional pe tronsonul functional de interes judetean DN 24D - DJ 251B - DJ 251A - DJ 251H - DJ 251 - DJ 255A - DN25”

- privind: actualizarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din DALI (Documentaţia de Avizare Lucrări de Intervenţie) pentru realizarea obiectivului de investiţii ”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul județean DJ 255 (Slobozia Conachi – Independența)”

- privind: actualizarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din DALI pentru realizarea obiectivului de investiţii „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT REGIONAL PE TRONSONUL FUNCTIONAL E 581 - DJ 241 - DJ 241A - DJ 241G”

- privind: aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe tronsonul funcțional de interes județean DN24D - DJ 251B - DJ 251A - DJ 251H - DJ 251 - DJ 255A – DN 25”

- privind: aprobarea acordării sumei de 1.255 lei către Inspectoratul Școlar Județean Galați reprezentând suma forfetară lunară majorată cu 100% care nu acoperă cheltuielile lunare de transport pentru elevii școlarizați în altă localitate decât localitatea de domiciliu

- privind: rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi și al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2023 şi estimările pe anii 2024-2026

- privind: aprobarea protocolului de colaborare între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Smârdan, prin Consiliul Local al Comunei Smârdan, pentru funcționarea Centrului Comunitar Integrat dincomuna Smârdan Județul Galați

- privind: aprobarea parteneriatului dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Societatea Naţională de Cruce Roşie din România - Filiala Galaţi

- privind: aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie „Construire acoperiș tip șarpantă la Scoala Specială Emil Gârleanu din municipiul Galați, strada Gării nr.66”- etapa I

- privind: modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 250/2023, cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea:
- Studiului de oportunitate privind stabilirea modalității de atribuire a serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Galați;
- Modalității de atribuire în gestiune delegată a Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a Unității Administrativ- Teritoriale Județul Galați;
- Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate,în județul Galați;
- Caietului de sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în județul Galați;
- Documentației de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Galați

- privind: constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Iulian IOSIF

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiţie: “Centru de Colectare Selectivă a Deșeurilor prin aport Voluntar în Comuna Drăgușeni, Județul Galați”

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiţie: “Centru de Colectare Selectivă a Deșeurilor prin aport Voluntar în Comuna Brăhășești, Județul Galați”

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiţie: “Centru de Colectare Selectivă a Deșeurilor prin aport Voluntar în Orașul Târgu Bujor, Județul Galați” 

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiţie: “Centru de Colectare Selectivă a Deșeurilor prin aport Voluntar în Comuna Slobozia Conachi, Județul Galați”

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiţie: “Centru de Colectare Selectivă a Deșeurilor prin aport Voluntar în Comuna Valea Mărului, Județul Galați”

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiţie: “Centru de Colectare Selectivă a Deșeurilor prin aport Voluntar în Comuna Umbrărești, Județul Galați”

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiţie: “Centru de Colectare Selectivă a Deșeurilor prin aport Voluntar în Comuna Berești-Meria, Județul Galați”

- privind: aprobarea protocolului de colaborare între Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, Judeţul Vrancea, prin Consiliul Judeţean Vrancea şi Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., încheiat pentru proiectul„Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea documentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) și obținerea Autorizației de Construire (A.C.) precum și implementarea în comun a obiectivului de investiții «Drum de legătură între DN 25 și DX Brăila – Focșani »”