Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri:

 

- privind: aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apă Galaţi”, pentru anul 2023

- privind: aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați şi Fundația Culturală „Nae Leonard” Galați, în vederea organizării la Galați a Festivalului Inimii

- privind: aprobarea unor contribuții financiare ale Județului Galați către Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est pentru anul 2023

- privind: aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați şi Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Galați, în vederea organizării la Galați a Simpozionului „O Europă pregătită pentru Piața Hidrogenului. Oportunități privind dezvoltarea întreprinderilor prin Fondul pentru Tranziție Justă” și a evenimentelor asociate

- privind: aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Asociația Persoanelor cu Handicap „Sporting Club” Galați în vederea organizării competiției sportive „Cupa Danubius” Memorial Vasile Cristea, ediția 2023

- privind: aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galaţi, pentru anul 2023

- privind: aprobarea operațiunii de apartamentare a imobilului înscris în CF nr. 107535 Târgu Bujor, nr. cadastral 107535-C1, în două unități individuale 107535-C1-UI1 și 107535-C1-UI2, precum și a operațiunii de subapartamentare a unității individuale 107535-C1-UI2 în cinci unități individuale noi

- privind: aprobarea participării UAT Judeţul Galaţi/Consiliul Judeţean Galaţi prin Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Galaţi în calitate de beneficiar direct în cadrul proiectului „HUB DE SERVICII MMSS-SII MMSS”

- privind: aprobarea dezlipirii în două loturi distincte a imobilului - teren înscris în CF nr. 126867, situat în municipiul Galați, nr. cadastral 126867, aflat în domeniul public al Judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi

- privind: aprobarea modelului contractului de dare în administrare a imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public și privat al judeţului Galaţi, către instituţiile subordonate Consiliului Judeţean Galaţi

- privind: aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR), pentru anul 2023

- privind: aprobarea parteneriatului între UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați şi Poliția Locală Galați, în vederea organizării ediției a II-a a evenimentului „Rolul Poliției Locale în dezvoltarea comunității locale”

- privind: modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase “Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

- privind: modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Lieşti (U.A.T. a comunei Lieşti)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Valea Mărului (U.A.T. a comunei Valea Mărului)

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 38/03.02.2023 privind aprobarea Ghidului privind identificarea și selecția partenerilor relevanți în vederea constituirii Grupului județean de coordonare a tranziției la neutralitatea climatică la nivelul județului Galați 2021-2027 şi a Regulamentului de organizare și funcționare a Grupului județean pentru coordonarea tranziției la neutralitatea climatică la nivelul județului Galați 2021-2027

- privind: aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în Proiectul Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiţie: “Amenajare Sală Spectacole Centrul Cultural Dunărea de Jos Galați“

- privind: aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie „Actualizare proiect tehnic, obținere avize, autorizații, acorduri și execuție lucrări pentru Sistem de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu
acoperire totală SCJUG”

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 109/28.04.2022 privind actualizarea Proiectului Tehnic și rest de executat pentru finalizarea obiectivului de investiţie „Muzeu de Artă Vizuală Galați”, cu modificările şi completările ulterioare

- privind: rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi și al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2023 şi estimările pe anii 2024-2026

- privind: aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 31.03.2023

- privind: aprobarea parteneriatului între UAT Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați şi Liga Studenților din Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați, în vederea organizării unor evenimente sportive

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 102 din 26 mai 2017 privind: aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului CONSOLIDARE, RESTAURARE și AMENAJARE MUZEUL ”CASA CUZA VODĂ” din GALAȚI, cu modificările și completările ulterioare

- privind: acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” generaluluilocotenent Iulian BERDILĂ

- privind: aprobarea acordului de asociere între Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, județul Vrancea prin Consiliul Județean Vrancea încheiat pentru Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea documentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) și obținerea Autorizației de Construire (A.C.) pentru obiectivul de investiții “Drum de legătură între DN 25 și DX Brăila - Focșani“

- privind: actualizarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din DALI pentru realizarea obiectivului de investiţii ”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul județean DJ 255 (Slobozia Conachi – Independența)”

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați faza proiect tehnic și a devizului general actualizat faza execuție lucrări pentru obiectivul de investiții ”Modernizare tronsoane de drumuri județene pe DJ 253, DJ 242 H, DJ 255 A, DJ 240 A, DJ 252 G și DJ 251 A” aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții “Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați faza proiect tehnic și a devizului general actualizat faza execuție lucrări pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul județean DJ 240” aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții “Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

- privind: actualizarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din DALI pentru realizarea obiectivului de investiţii „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT REGIONAL PE TRONSONUL FUNCTIONAL E 581 - DJ 241 - DJ 241A - DJ 241G”

- privind: aprobarea parteneriatului între UAT Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați şi Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România - Filiala CECCAR Galați, în vederea deșfășurării Concursului de cultură și educație financiar contabilă –
etapa județeană

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 2/17 ianuarie 2020 privind aprobarea proiectului „Spațiu expozițional permanent Zona pescărească Prut - Dunăre” și a cheltuielilor legate de acesta, cu modificările şi completările ulterioare

- privind: aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie „Sistem de detectare, semnalizare si alarmare incendiu Pavilion A si Pavilion B – Spitalul de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva Galați”

- privind: darea în administarea Complexului Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluță” Galați a obiectivului de investiții „Grup gospodăresc”, situat în municipiul Galați, str. Regiment 11 Siret nr. 6A

- privind: aprobarea proiectului «Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați prin dotarea Cabinetului planificare familială», a parteneriatului și a cheltuielilor legate de proiect

- privind: aprobarea proiectului «Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești din cadrul Spitalului Orășenesc Tg. Bujor prin dotarea Cabinetului de planificare familială», a parteneriatului și a cheltuielilor legate de proiect

- privind: aprobarea proiectului «Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești din cadrul Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci prin dotarea Cabinetului planificare familială», a parteneriatului și a cheltuielilor legate de proiect

- privind: aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici (Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, Proiect pentru Autorizarea Lucrărilor, Proiect Tehnic și Detalii de Execuție) pentru realizarea obiectivului de investiţii ”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe tronsonul functional de interes judetean DN 24D - DJ 251B - DJ 251A - DJ 251H - DJ 251 - DJ 255A - DN25”

- privind: modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi