Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri:

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 372/31.10.2022 privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile instituţiilor de învăţământ special finanţate de Consiliul Judeţean Galaţi pentru anulşcolar 2022-2023, cu modificările şi completările ulterioare

- privind: aprobarea contului anual de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi situaţiile financiare anuale – bilanţulcontabil al bugetului local la data de 31.12.2022

- privind: aprobarea „Raportului referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de menţinere a calităţii aerului în judeţul Galaţi, 2019-2023”

- privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Galaţi

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Bălăbăneşti (U.A.T. a comunei Bălăbăneşti)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Independenţa (U.A.T. a comunei Independenţa)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Piscu (U.A.T. a comunei Piscu)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al municipiului Galaţi (U.A.T. a municipiului Galaţi)

 - privind: modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 250/2022 privind aprobarea:
             - Studiului de oportunitate privind stabilirea modalității de atribuire a serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Galați;
             - Modalității de atribuire în gestiune delegată a Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a Unității Administrativ- Teritoriale Județul Galați;
             - Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate,în județul Galați;
             - Caietului de sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în județul Galați;
             - Documentației de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Galați

- privind: aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, și Asociația Nevăzătorilor din România – Filiala Județeană Galaţi în vederea organizării Concursului Național de Pescuit Sportiv pentru Nevăzători

- privind: aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați şi Consiliul Județean al Elevilor Galați, în vederea organizării la Galați a evenimentului „Sesiunea Regională de Formare a Elevilor Reprezentanți”

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 412/29 noiembrie 2022 privind aprobarea proiectului «Dezvoltarea infrastructurii medicale din cadrul Ambulatoriului Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”», a parteneriatului și a cheltuielilor legate de proiect

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 418 din 8 decembrie 2022 privind aprobarea Listei prioritare a obiectivelor de investiţii ce asigură serviciile de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi şi a Master Planului aferent infrastructurii de apă și apă uzată din județul Galați

- privind: rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi și al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2023 şi estimările pe anii 2024-2026

- privind: aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Judeţean Galaţi, Municipiul Galați, prin Consiliul Local al Municipiului Galați, S.C. PROIECT S.A. GALAȚI și Serviciul Public Geotopocad – Expert Galați, în vederea preluării și utilizării arhivei S.C. Proiect S.A. Galați

- privind: aprobarea solicitării Consiliului Local al comunei Slobozia Conachi privind trecerea unui bun imobil (teren), din domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați, în domeniul public al comunei Slobozia Conachi șiadministrarea Consiliului Local al comunei Slobozia Conachi

- privind: trecerea unui activ corporal (construcție) din domeniul public al județului Galați și administrarea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați în domeniul privat al județului Galați și administrarea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați, în vederea scoaterii din funcţiune şi desființării

- privind: aprobarea solicitării Consiliului Local al comunei Drăgușeni privind trecerea unui bun imobil (teren), din domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați, în domeniul public al comunei Drăgușeni și administrareaConsiliului Local al comunei Drăgușeni

 - privind: solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Negrilești de trecere a unui bun imobil (teren) din domeniul public al UAT Negrilești și administrarea Consiliului Local al comunei Negrilești în domeniul public al Judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați

- privind: aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al comunei Buciumeni de trecere a unor bunuri imobile (terenuri aferente unor sectoare de drum din DC 75 și Pod pe pârâul Tecucel-DC 75 la km 5+950) din domeniul public al comunei Buciumeni şi din administrarea Consiliului Local al comunei Buciumeni în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Județean Galați, pentru încadrarea acestora în categoria drumurilor de interes județean

- privind: aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în mod exclusiv specialiștilor din sănătate, în Județul Galați

- privind: aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități „Sf. Mare Mucenic Dimitrie – Izvorâtorul de Mir” în vederea organizării ediției a III-a a evenimentului caritabil „Fir întins pentru ajutor”

- privind: modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

- privind: completarea Anexei nr. 7 din Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 447/2022 privind aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi pentru anul fiscal 2023

- privind: aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie „Proiectare si execuție lucrări instalație utilizare energie electrică – Clădire pentru relocare sediu prosectură medicină legală”

- privind: aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie „Alimentare cu energie electrică a locului de consum permanent Spitalul de Boli Infecțioase Sf. Cuvioasa Parascheva Galați” și ,,Modificareîmprejmuire imobil în zona postului de transformare (PT) pentru proiectul: Alimentare cu energie electrică a locului de consum permanent Spitalul de Boli Infecțioase Sf. Cuvioasa Parascheva Galați”.

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 164 din 30 iunie 2021 privind aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie: “Extindere, reabilitare şi dotare ambulatoriu de specialitate al Spitalului Orăşenesc Târgu Bujor – judeţul Galaţi”, cu modificările şi completările ulterioare

- privind: aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie „Proiectare si execuție lucrări instalație utilizare gaze naturale – Clădire pentru relocare sediu prosectură medicină legală”

- privind: aprobarea înfiinţării Comitetului pentru accelerarea procesului de dezinstituţionalizare şi de prevenire a instituţionalizării persoanelor adulte cu dizabilităţi în judeţul Galaţi şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului

- privind: aprobarea Acordului de parteneriat între Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, şi Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., în vederea implementării proiectului “Drum de Legătură între DX Brăila – Galați și VO Galați”

 - privind: aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în Proiectul Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiţie: „Extindere și modernizare drum centură – varianta ocolitoare – deviere utilități”

 - privind: desemnarea membrilor comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale Secretarului General al Judeţului Galaţi, pentru anul 2022

- privind: aprobarea Acordului de parteneriat între Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, şi Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., în vederea implementării proiectului “Modernizare drum existent DN 25, între Galați și Tudor Vladimirescu ”

- privind: desemnarea unor consilieri judeţeni ai Consiliului Judeţean Galaţi în comisia pentru vânzarea spaţiilor medicale din judeţul Galaţi, şi în comisia pentru soluţionarea contestaţiilor

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din DALI (Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) privind realizarea obiectivului de investiţie: “Sistem de detecție, semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime de O2 în atmosferă pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei - Secția COVID (corp C5, etajul 1, tronsoane D, E, F); Secția ATI COVID (corp C2, etaj 2) și Secția Bloc Operator (corp C2, etaj 3)”.

- privind: aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie „Sistem de detecție, semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime de O2 în atmosferă pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Galaţi - Secția COVID (corp C5, etajul 1, tronsoane D, E, F); Secția ATI COVID (corp C2, etaj 2) și Secția Bloc Operator (corp C2, etaj 3).”