Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri:

 

 

- privind: modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi

- privind: avizarea Planului judeţean de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale în domeniul drogurilor 2022—2026

- privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de tip respiro pentru persoane adulte cu dizabilităţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind: modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc Tg.Bujor, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

- privind: modificarea anexelor Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 142 din 26 mai 2020 privind aprobarea monografiei economico-militare a județului Galați întocmită în anul 2020

- privind: solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Rădești de trecere a unui bun imobil (teren) din domeniul public al comunei Rădești și administrarea Consiliului Local al comunei Rădești în domeniul public al judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați

- privind: aprobarea parteneriatului dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Societatea Naţională de Cruce Roşie din România - Filiala Galaţi

- privind: aprobarea unor modificări în implementarea proiectului „Escapeland –Dezvoltare şi promovare în comun a Turismului Activ în Bazinul Mării Negre”

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiţii „Modernizare drum acces Parc Aventura Pădurea Gârboavele, județul Galați‟

- privind: îndreptarea unei erori materiale cuprinsă în Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 103 din 28.04.2022

- privind: aprobarea modificării indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investiție „EXTINDERE, MODERNIZARE și DOTARE A UNITĂȚII de PRIMIRI URGENȚE, SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN de URGENȚĂ „SF. APOSTOL ANDREI ” GALAȚI

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 254 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Extindere și modernizare variantă ocolitoare a Municipiului Galați”, cu modificările şi completările ulterioare

- privind: aprobarea solicitării Consiliului Local al comunei Cudalbi de trecere a unor suprafețe de teren, aferente drumului județean DJ 251, din domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați, în domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Local al Comunei Cudalbi, județul Galați, în vederea implementării proiectului „Realizare și reabilitare trotuare în comuna Cudalbi, județul Galați”

- privind: aprobarea parteneriatului între Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Ivești, prin Consiliul Local al Comunei Ivești, în vederea înființării unui centru de permanență fix în cadrul Secţiei Cronici Iveşti a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Galaţi

- privind: încetarea dreptului de administrare al Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci asupra unei părți din imobilul situat în municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918,nr. 29

- privind: aprobarea proiectului „Punct turistic plutitor la Dunăre” și a cheltuielilor legate de acesta

- privind: completarea Anexei nr. 10 şi modificarea Anexei nr. 13 din Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 322 din 21 decembrie 2021 privind aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi pentru anul fiscal 2022

- privind: aprobarea Contractului - cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT Judeţul Galaţi, cu valabilitate până la 31.12.2022

- privind: modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului de Artă Vizuală Galaţi

- privind: aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Municipal “Anton Cincu” Tecuci, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

- privind: modificarea statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi

- privind: însușirea Rapoartelor de evaluare ANEVAR pentru justa despăgubire a proprietarilor aflați pe coridorului de expropriere al obiectivului de investiții “Extindere și modernizare Varianta ocolitoare a municipiului Galați”

 - privind: aprobarea deciziei de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean “Extindere și modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galați”

- privind: rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi bugetului instituţiilor publice şi activitãţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2022 şi estimările pe anii 2023-2025

- privind: constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al doamnei Andreea–Anamaria NAGGAR