Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:

 

- privind: actualizarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a UAT Județul Galați, cu valabilitate până la data de 31.12.2022

- privind: aprobarea contului anual de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi situaţiile financiare anuale – bilanţul contabil al bugetului local la data de 31.12.2021

- privind: încetarea dreptului de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați asupra unei părți din imobilul situat în municipiul Galați, str. Radu Negru nr. 1B, imobil aflat în domeniul public al județului Galați

- privind: aprobarea Acordului între Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Biblioteca Județeană “V.A. Urechia” Galaţi, privind realizarea obiectivului de investiție „Renovare energetică a Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” Galați – Corp A”

- privind: aprobarea participării UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați în calitate de partener în cadrul proiectului cultural ”Palatul C.E.D. și Biblioteca. O istorie comună”, și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați în vederea implementării proiectului

- privind: modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi

- privind: aprobarea Acordului între Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Unitatea Medico–Socială Gănești, privind realizarea obiectivului de investiție „Renovare energetică a Unității Medico-Sociale Gănesti – Pavilion Central, Pavilion I și Pavilion II”

- privind: aprobarea Acordului între Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați, privind realizarea obiectivului de investiție „Renovare energetică a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase ”Sf. Cuvioasa Parascheva” – Pavilion B”

- privind: aprobarea Acordului între Județul Galați, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Complexul Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluță” Galați, privind realizarea obiectivului de investiție „Renovare energetică a Complexului Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluță” Galați – Corp 1”

- privind: aprobarea Actualizare DALI (Documentația de Actualizare a Lucrărilor de Intervenție) privind realizarea obiectivului de investiţie „Consolidare Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei” Galați

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici şi Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: Alimentare cu energie electrică a locului de consum permanent Spitalul de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasă Parascheva” Galați

- privind: modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

- privind: aprobarea parteneriatului dintre Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați, Muzeul de Artă Vizuală Galaţi, Muzeul de Istorie “Paul Păltănea” Galaţi, Complexul Muzeal de Științele Naturii “Răsvan Angheluță” Galaţi și Centrul Cultural “Dunărea de Jos” Galaţi în vederea realizării activităților din cadrul proiectului „Muzeele prin ochii copiilor”

- privind: aprobarea participării UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați în calitate de partener în cadrul proiectului cultural ”sChOOL-RURAL - Școala de vară pentru copiii din mediul rural”, ediţia a II-a și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați, în vederea implementării proiectului

- privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind: aprobarea completării Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Galaţi

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiţii ”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul județean DJ 255 (Slobozia Conachi – Independența)”

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiţii ”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe tronsonul funcțional E581 – DJ241 – DJ241A – DJ241 G”

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 161/29 august 2019 privind aprobarea proiectului „Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2” și a cheltuielilor legate de acesta, cu modificările și completările ulterioare

- privind: aprobarea unor modificări în structura parteneriatului şi a transferului de fonduri nerambursabile între parteneri în cadrul proiectului „Escapeland – Dezvoltare şi promovare în comun a Turismului Activ în Bazinul Mării Negre”, în care Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi are rol de Lider de Parteneriat

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 124 din 27 mai 2021 pentru aprobarea Notelor Conceptuale în vederea realizarii obiectivelor de investiții ”Sistem de detectare, semnalizare și alarmare incendiu Pavilion A și Pavilion B” și ”Sistem de detecție, semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime de O2 în atmosferă – Pavilion A, Pavilion B și Pavilion nou” – Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați din cadrul proiectului „Creșterea siguranței pacienților în structurile spitalicești publice din județul Galați”

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 125 din 27 mai 2021 pentru aprobarea Documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții: ”Redimensionare instalație de oxigen medical și extindere a acestui sistem în spațiile COVID și ATI”, ”Suplimentare putere instalată” (PT1 – înlocuire 2 transformatoare 630 kVA cu 2x800kVA, plus tablou electric de forță pentru distribuție putere suplimentară” și a Notei conceptuale ”Sistem de detecție și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime de O2 în atmosferă” pentru Spitalul Clinic Județean de urgență ”Sf. Apostol Andrei” Galați, din cadrul proiectului „Creșterea siguranței pacienților în structurile spitalicești publice din județul Galați”

- privind: aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Renovare energetică a Bibliotecii Județene V. A. Urechia Galați - Corp A”

- privind: aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Renovare energetică a clădirii Consiliului Județean Galați situată în Strada Eroilor, nr. 13A”

- privind: aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Renovare energetică a Unității Medico-Sociale Gănești - Pavilion Central, Pavilion I și Pavilion II”

- privind: aprobarea participării în cadrul proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a notei de fundamentare a investiției, pentru realizarea proiectului „Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Galați”

- privind: rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi bugetului instituţiilor publice şi activitãţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2022 şi estimările pe anii 2023-2025

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 126 din 27 mai 2021 privind aprobarea proiectului „Creșterea siguranței pacienților în structurile spitalicești publice din județul Galați”, a cheltuielilor aferente și a protocolului de implementare pentru realizarea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 268/19.12.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes judeţean “Extindere şi modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galaţi” cu modificările şi completările ulterioare

- privind: aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Renovare energetică a Complexului Muzeal de Științele Naturii Răsvan Angheluță Galați - Corp 1”

- privind: aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Renovare energetică a Bibliotecii Județene V. A. Urechia Galați - Corp A

- privind: aprobarea proiectului „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în județul Galați”, a cheltuielilor aferente, a parteneriatului, a Anexei nr. 10 „Lista echipamentelor/dotărilor propuse prin proiect”, precum și a indicatorilor acestuia

- privind: aprobarea depunerii proiectului „Creşterea eficienţei energetice a imobilului amplasat pe strada Eroilor nr. 16 - Galaţi” și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați, în vederea implementării acestui proiect