Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:

 

- privind atestarea completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Galați

 

- privind aprobarea necesarului de echipament,materiale igienico-sanitare precum şi a normativelor valorice de cheltuieli pentru hrană, îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico-sanitare, jucării, rechizite, materiale cultural-sportive şi sume de bani pentru nevoi personale pentru copiii şi tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială în servicii de tip rezidenţial din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

 

- privind aprobarea „Raportului referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de menţinere a calităţii aerului în judeţul Galaţi, 2019-2023”

 

- privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 258 din 28.11.2019 privind aprobarea Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: Consolidare şi Modernizare Corp E – Bucătărie Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi

 

- privind aprobarea Regulamentului de distribuire a masei lemnoase din vegetaţia din afara fondului forestier naţional, aflată pe aliniamentul drumurilor judeţene de pe raza administrativ teritorială a Judeţului Galaţi 

 

- privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 38 din 30.01.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiţie: Amenajare rampă stocare temporară deşeuri menajere amplasată la Spitalul de Pneumoftiologie Galaţi

 

- privind alocarea unor sume pentru Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Galați în vederea implementării proiectului ”Cross border cooperation and research through interdisciplinary approach of genesis, clinical manifestations and therapeutical/preventional aspects of oral/written language specific disorders and development of innovative method of intervention in the cross border area – CERDIS”

 

- privind modificarea statului de funcţii al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi

 

privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:

 

- privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi

 

- privind aprobarea Planului Strategic Instituțional al Consiliului Județean Galați pentru perioada 2020-2023 elaborat în cadrul proiectului „Capacitate administrativă ridicată prin investiții integrate și complementare - CARIC”, SMIS 126291

 

- privind aprobarea monografiei economico-militare a judeţului Galaţi întocmită în anul 2020

 

- privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

 

- privind acordarea unui stimulent financiar personalului medical superior din cadrul Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

 

- privind acordarea unui stimulent financiar personalului de specialitate din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase “Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

 

- privind aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Asociaţiei ”SMURD” Galaţi pentru anul 2020

 

- privind aprobarea plății, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizației către Asociația pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut – Dunăre” Galați, pentru anul 2020

 

- privind aprobarea parteneriatului dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Societatea Naţională de Cruce Roşie din România Filiala Galaţi

 

- privind aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galaţi, pentru anul 2020

 

- privind aprobarea valorii totale a proiectului «Extindere, modernizare și dotare a Unității Primiri Urgențe, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați»

 

- privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în Proiectul Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiţie: ”Reabilitare tronsoane DJ 242B Berești - Târgu Bujor, km 23+333 - 43+200 și DJ 251 Tecuci - Matca sectoare km 1+850 - 2+120, km 2+550 - 4+130, km 4+393 - 4+760, județul Galați”

 

- privind acordarea unui stimulent financiar personalului medical şi personalului de specialitate din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

 

privind rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi bugetului instituţiilor publice şi activitãţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020 şi estimările pe anii 2021-2023

 

 

 

 - privind acordarea unui stimulent financiar personalului medical şi personalului de specialitate din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

 

 - privind aprobarea indicatorilor tehnico economici şi Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: INSTALATII GAZE MEDICALE (oxigen medical şi aer comprimat) aferente Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf.Cuvioasa Parascheva” Galaţi

 

 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 302 din 19.12.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizarea Lucrărilor de Intervenţii) în urma recalculării privind realizarea obiectivului de investiţie: Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Sf. Cuvioasa Parascheva Galaţi

 

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:

 

- privind aprobarea Regulamentului privind participarea Consiliului Județean Galați cu capital și/sau bunuri la funcționarea/dezvoltarea organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes județean, a Ghidului de finanţare şi a formularelor necesare în vederea acordării de sprijin din bugetul Judeţului Galaţi - Consiliul Judeţean Galaţi în anul 2020

 

- privind aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos” (ACTEDJ), pentru anul 2020

 

 - privind plata din bugetul local al județului Galaţi a contribuţiei de membru în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sud – Est” pentru Situaţii de Urgenţă pentru anul 2020

 

 - privind aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 31.03.2020

 

 - privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Galaţi

 

 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea obiectivului de investiţii ”LUCRĂRI ALBIE POD KM 46+500 DJ 251, COMUNA PECHEA, JUD. GALAȚI”

 

 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 167/29.08.2019 privind aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie: Creşterea Eficienţei Energetice pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei”

 

 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 260/28.11.2019 privind aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie: „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT REGIONAL PE DJ 242 A ”

 

 - privind acordarea unei finanțări nerambursabile din bugetul Județului Galați pentru Fundația de Sprijin a Vârstnicilor în vederea implementării proiectului „Servicii sociomedicale integrate pentru vârstnicii în risc de excluziune socială din județul Galați – SOS Vârstnicii”

 

 - privind acordarea unei finanțări nerambursabile din bugetul Județului Galați pentru Fundația Familia Galați în vederea implementării proiectului „STOP violenței domestice în mediul rural!”