Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri:

 

- privind: aprobarea componenţei nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Galaţi

- privind: aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați şi Inspectoratul Școlar Județean Galați, în vederea organizării la Galați a Concursului Național de Chimie „Raluca Rîpan”

- privind: aprobarea plăţii cotizaţiei Județului Galați, prin Consiliul Judeţean Galaţi, către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Infrastructura de Transport de Interes Strategic, în zona de Est și Sud – județele Galați, Brăila, Călăraşi și Ialomița pentru anul 2023

- privind: aprobarea plății sumei de 7.500 mii lei către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Infrastructura de Transport de Interes Strategic, în zona de Est și Sud – județele Galați, Brăila, Călăraşi și Ialomița

- privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Galaţi

- privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi de socializare şi petrecere a timpului liber (tip club) pentru persoane vârstnice „Sofia” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 96/30 martie 2022 privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Renovare energetică a Complexului Muzeal de Științele Naturii RăsvanAngheluță Galați - Corp 1”, cu modificările şi completările ulterioare

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 302 din 21 septembrie 2022 privind aprobarea și implementarea proiectului „CENTRE DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN JUDEȚUL GALAȚI”, cu modificările și completările ulterioare

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 94/30.03.2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Renovare energetică a Unității Medico-Sociale Gănești - Pavilion Central, Pavilion I șiPavilion II”, cu modificările şi completările ulterioare

- privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi de spectru autist din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 95/30.03.2022 privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Renovare energetică a Bibliotecii Județene V. A. Urechia Galați - Corp A”, cu modificările şi completările ulterioare

 - privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 379 din 14 noiembrie 2022 privind aprobarea și implementarea proiectului „CENTRE DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNELE BEREȘTI – MERIA,BRĂHĂȘEȘTI ȘI DRĂGUȘENI, DIN JUDEȚUL GALAȚI”, cu modificările și completările ulterioare

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 223/28.10.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici și Proiectului Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: Consolidare, restaurare, reabilitare și punerea în valoare aCasei Memoriale „Costache Negri”, cu modificările şi completările ulterioare

 - privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 102 din 17 mai 2018 privind aprobarea parteneriatului între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați și Consiliul Raional Hîncești, Republica Moldova și asumarea unor obligații ce revinConsiliului Județean Galați, în vederea implementării proiectului ”Health in Good Hands - Bigger Hospitals, Better Care, Best Doctors for people in the border area Romania – Republic of Moldova”, cu modificările şi completările ulterioare

 - privind: solicitarea adresată Guvernului României de trecere a unor bunuri imobile (clădiri și terenuri) din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor prin Administrația Națională „Apele Române” în domeniul public al Judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați

- privind: desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Galaţi în consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională şi în consiliile de administraţie ale şcolilor speciale finanţate din bugetul Judeţului Galaţi

- privind: aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în mod exclusiv specialiștilor din sănătate, în Județul Galați

- privind: constituirea dreptului de administrare în favoarea Școlii Gimnaziale Speciale „Emil Gârleanu” Galați asupra unor imobile (terenuri și construcții) aflate în proprietatea publică a judeţului Galaţi

- privind: constituirea dreptului de administrare în favoarea Unității Medico-Sociale Gănești asupra unor imobile (terenuri și construcții) aflate în proprietatea publică a județului Galați

- privind: aprobarea plății, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizației de membru al Asociaţiei ”SMURD” Galaţi pentru anul 2023

- privind: aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor de pe teritoriul județului Galați

- privind: solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Poiana de trecere a unui bun imobil (teren) din domeniul public al comunei Poiana și din administrarea Consiliului Local al comunei Poiana în domeniul public al Judeţului Galaţi și în administrareaConsiliului Județean Galați

- privind: aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici (Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, Proiect pentru Autorizarea Lucrărilor, Proiect Tehnic și Detalii de Execuție) pentru realizarea obiectivului de investiţii ”Reabilitarea șimodernizarea infrastructurii de transport regional pe tronsonul functional de interes judetean DN 24D - DJ 251B - DJ 251A - DJ 251H - DJ 251 - DJ 255A - DN25”

- privind: actualizarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din DALI (Documentaţia de Avizare Lucrări de Intervenţie) pentru realizarea obiectivului de investiţii ”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul județean DJ 255 (Slobozia Conachi – Independența)”

- privind: actualizarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din DALI pentru realizarea obiectivului de investiţii „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT REGIONAL PE TRONSONUL FUNCTIONAL E 581 - DJ 241 - DJ 241A - DJ 241G”

- privind: aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe tronsonul funcțional de interes județean DN24D - DJ 251B - DJ 251A - DJ 251H - DJ 251 - DJ 255A – DN 25”

- privind: aprobarea acordării sumei de 1.255 lei către Inspectoratul Școlar Județean Galați reprezentând suma forfetară lunară majorată cu 100% care nu acoperă cheltuielile lunare de transport pentru elevii școlarizați în altă localitate decât localitatea de domiciliu

- privind: rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi și al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2023 şi estimările pe anii 2024-2026

- privind: aprobarea protocolului de colaborare între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Smârdan, prin Consiliul Local al Comunei Smârdan, pentru funcționarea Centrului Comunitar Integrat dincomuna Smârdan Județul Galați

- privind: aprobarea parteneriatului dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Societatea Naţională de Cruce Roşie din România - Filiala Galaţi

- privind: aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie „Construire acoperiș tip șarpantă la Scoala Specială Emil Gârleanu din municipiul Galați, strada Gării nr.66”- etapa I

- privind: modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 250/2023, cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea:
- Studiului de oportunitate privind stabilirea modalității de atribuire a serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Galați;
- Modalității de atribuire în gestiune delegată a Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a Unității Administrativ- Teritoriale Județul Galați;
- Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate,în județul Galați;
- Caietului de sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în județul Galați;
- Documentației de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Galați

- privind: constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Iulian IOSIF

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiţie: “Centru de Colectare Selectivă a Deșeurilor prin aport Voluntar în Comuna Drăgușeni, Județul Galați”

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiţie: “Centru de Colectare Selectivă a Deșeurilor prin aport Voluntar în Comuna Brăhășești, Județul Galați”

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiţie: “Centru de Colectare Selectivă a Deșeurilor prin aport Voluntar în Orașul Târgu Bujor, Județul Galați” 

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiţie: “Centru de Colectare Selectivă a Deșeurilor prin aport Voluntar în Comuna Slobozia Conachi, Județul Galați”

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiţie: “Centru de Colectare Selectivă a Deșeurilor prin aport Voluntar în Comuna Valea Mărului, Județul Galați”

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiţie: “Centru de Colectare Selectivă a Deșeurilor prin aport Voluntar în Comuna Umbrărești, Județul Galați”

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiţie: “Centru de Colectare Selectivă a Deșeurilor prin aport Voluntar în Comuna Berești-Meria, Județul Galați”

- privind: aprobarea protocolului de colaborare între Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, Judeţul Vrancea, prin Consiliul Judeţean Vrancea şi Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., încheiat pentru proiectul„Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea documentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) și obținerea Autorizației de Construire (A.C.) precum și implementarea în comun a obiectivului de investiții «Drum de legătură între DN 25 și DX Brăila – Focșani »”

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri:

 

- privind: aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apă Galaţi”, pentru anul 2023

- privind: aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați şi Fundația Culturală „Nae Leonard” Galați, în vederea organizării la Galați a Festivalului Inimii

- privind: aprobarea unor contribuții financiare ale Județului Galați către Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est pentru anul 2023

- privind: aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați şi Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Galați, în vederea organizării la Galați a Simpozionului „O Europă pregătită pentru Piața Hidrogenului. Oportunități privind dezvoltarea întreprinderilor prin Fondul pentru Tranziție Justă” și a evenimentelor asociate

- privind: aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Asociația Persoanelor cu Handicap „Sporting Club” Galați în vederea organizării competiției sportive „Cupa Danubius” Memorial Vasile Cristea, ediția 2023

- privind: aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galaţi, pentru anul 2023

- privind: aprobarea operațiunii de apartamentare a imobilului înscris în CF nr. 107535 Târgu Bujor, nr. cadastral 107535-C1, în două unități individuale 107535-C1-UI1 și 107535-C1-UI2, precum și a operațiunii de subapartamentare a unității individuale 107535-C1-UI2 în cinci unități individuale noi

- privind: aprobarea participării UAT Judeţul Galaţi/Consiliul Judeţean Galaţi prin Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Galaţi în calitate de beneficiar direct în cadrul proiectului „HUB DE SERVICII MMSS-SII MMSS”

- privind: aprobarea dezlipirii în două loturi distincte a imobilului - teren înscris în CF nr. 126867, situat în municipiul Galați, nr. cadastral 126867, aflat în domeniul public al Judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi

- privind: aprobarea modelului contractului de dare în administrare a imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public și privat al judeţului Galaţi, către instituţiile subordonate Consiliului Judeţean Galaţi

- privind: aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR), pentru anul 2023

- privind: aprobarea parteneriatului între UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați şi Poliția Locală Galați, în vederea organizării ediției a II-a a evenimentului „Rolul Poliției Locale în dezvoltarea comunității locale”

- privind: modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase “Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

- privind: modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Lieşti (U.A.T. a comunei Lieşti)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Valea Mărului (U.A.T. a comunei Valea Mărului)

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 38/03.02.2023 privind aprobarea Ghidului privind identificarea și selecția partenerilor relevanți în vederea constituirii Grupului județean de coordonare a tranziției la neutralitatea climatică la nivelul județului Galați 2021-2027 şi a Regulamentului de organizare și funcționare a Grupului județean pentru coordonarea tranziției la neutralitatea climatică la nivelul județului Galați 2021-2027

- privind: aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în Proiectul Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiţie: “Amenajare Sală Spectacole Centrul Cultural Dunărea de Jos Galați“

- privind: aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie „Actualizare proiect tehnic, obținere avize, autorizații, acorduri și execuție lucrări pentru Sistem de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu
acoperire totală SCJUG”

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 109/28.04.2022 privind actualizarea Proiectului Tehnic și rest de executat pentru finalizarea obiectivului de investiţie „Muzeu de Artă Vizuală Galați”, cu modificările şi completările ulterioare

- privind: rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi și al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2023 şi estimările pe anii 2024-2026

- privind: aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 31.03.2023

- privind: aprobarea parteneriatului între UAT Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați şi Liga Studenților din Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați, în vederea organizării unor evenimente sportive

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 102 din 26 mai 2017 privind: aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului CONSOLIDARE, RESTAURARE și AMENAJARE MUZEUL ”CASA CUZA VODĂ” din GALAȚI, cu modificările și completările ulterioare

- privind: acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” generaluluilocotenent Iulian BERDILĂ

- privind: aprobarea acordului de asociere între Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, județul Vrancea prin Consiliul Județean Vrancea încheiat pentru Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea documentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) și obținerea Autorizației de Construire (A.C.) pentru obiectivul de investiții “Drum de legătură între DN 25 și DX Brăila - Focșani“

- privind: actualizarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din DALI pentru realizarea obiectivului de investiţii ”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul județean DJ 255 (Slobozia Conachi – Independența)”

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați faza proiect tehnic și a devizului general actualizat faza execuție lucrări pentru obiectivul de investiții ”Modernizare tronsoane de drumuri județene pe DJ 253, DJ 242 H, DJ 255 A, DJ 240 A, DJ 252 G și DJ 251 A” aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții “Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați faza proiect tehnic și a devizului general actualizat faza execuție lucrări pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul județean DJ 240” aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții “Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

- privind: actualizarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din DALI pentru realizarea obiectivului de investiţii „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT REGIONAL PE TRONSONUL FUNCTIONAL E 581 - DJ 241 - DJ 241A - DJ 241G”

- privind: aprobarea parteneriatului între UAT Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați şi Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România - Filiala CECCAR Galați, în vederea deșfășurării Concursului de cultură și educație financiar contabilă –
etapa județeană

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 2/17 ianuarie 2020 privind aprobarea proiectului „Spațiu expozițional permanent Zona pescărească Prut - Dunăre” și a cheltuielilor legate de acesta, cu modificările şi completările ulterioare

- privind: aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie „Sistem de detectare, semnalizare si alarmare incendiu Pavilion A si Pavilion B – Spitalul de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva Galați”

- privind: darea în administarea Complexului Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluță” Galați a obiectivului de investiții „Grup gospodăresc”, situat în municipiul Galați, str. Regiment 11 Siret nr. 6A

- privind: aprobarea proiectului «Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați prin dotarea Cabinetului planificare familială», a parteneriatului și a cheltuielilor legate de proiect

- privind: aprobarea proiectului «Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești din cadrul Spitalului Orășenesc Tg. Bujor prin dotarea Cabinetului de planificare familială», a parteneriatului și a cheltuielilor legate de proiect

- privind: aprobarea proiectului «Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești din cadrul Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci prin dotarea Cabinetului planificare familială», a parteneriatului și a cheltuielilor legate de proiect

- privind: aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici (Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, Proiect pentru Autorizarea Lucrărilor, Proiect Tehnic și Detalii de Execuție) pentru realizarea obiectivului de investiţii ”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe tronsonul functional de interes judetean DN 24D - DJ 251B - DJ 251A - DJ 251H - DJ 251 - DJ 255A - DN25”

- privind: modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi

 

 

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri:

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 372/31.10.2022 privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile instituţiilor de învăţământ special finanţate de Consiliul Judeţean Galaţi pentru anulşcolar 2022-2023, cu modificările şi completările ulterioare

- privind: aprobarea contului anual de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi situaţiile financiare anuale – bilanţulcontabil al bugetului local la data de 31.12.2022

- privind: aprobarea „Raportului referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de menţinere a calităţii aerului în judeţul Galaţi, 2019-2023”

- privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Galaţi

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Bălăbăneşti (U.A.T. a comunei Bălăbăneşti)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Independenţa (U.A.T. a comunei Independenţa)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Piscu (U.A.T. a comunei Piscu)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al municipiului Galaţi (U.A.T. a municipiului Galaţi)

 - privind: modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 250/2022 privind aprobarea:
             - Studiului de oportunitate privind stabilirea modalității de atribuire a serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Galați;
             - Modalității de atribuire în gestiune delegată a Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a Unității Administrativ- Teritoriale Județul Galați;
             - Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate,în județul Galați;
             - Caietului de sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în județul Galați;
             - Documentației de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Galați

- privind: aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, și Asociația Nevăzătorilor din România – Filiala Județeană Galaţi în vederea organizării Concursului Național de Pescuit Sportiv pentru Nevăzători

- privind: aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați şi Consiliul Județean al Elevilor Galați, în vederea organizării la Galați a evenimentului „Sesiunea Regională de Formare a Elevilor Reprezentanți”

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 412/29 noiembrie 2022 privind aprobarea proiectului «Dezvoltarea infrastructurii medicale din cadrul Ambulatoriului Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”», a parteneriatului și a cheltuielilor legate de proiect

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 418 din 8 decembrie 2022 privind aprobarea Listei prioritare a obiectivelor de investiţii ce asigură serviciile de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi şi a Master Planului aferent infrastructurii de apă și apă uzată din județul Galați

- privind: rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi și al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2023 şi estimările pe anii 2024-2026

- privind: aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Judeţean Galaţi, Municipiul Galați, prin Consiliul Local al Municipiului Galați, S.C. PROIECT S.A. GALAȚI și Serviciul Public Geotopocad – Expert Galați, în vederea preluării și utilizării arhivei S.C. Proiect S.A. Galați

- privind: aprobarea solicitării Consiliului Local al comunei Slobozia Conachi privind trecerea unui bun imobil (teren), din domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați, în domeniul public al comunei Slobozia Conachi șiadministrarea Consiliului Local al comunei Slobozia Conachi

- privind: trecerea unui activ corporal (construcție) din domeniul public al județului Galați și administrarea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați în domeniul privat al județului Galați și administrarea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați, în vederea scoaterii din funcţiune şi desființării

- privind: aprobarea solicitării Consiliului Local al comunei Drăgușeni privind trecerea unui bun imobil (teren), din domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați, în domeniul public al comunei Drăgușeni și administrareaConsiliului Local al comunei Drăgușeni

 - privind: solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Negrilești de trecere a unui bun imobil (teren) din domeniul public al UAT Negrilești și administrarea Consiliului Local al comunei Negrilești în domeniul public al Judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați

- privind: aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al comunei Buciumeni de trecere a unor bunuri imobile (terenuri aferente unor sectoare de drum din DC 75 și Pod pe pârâul Tecucel-DC 75 la km 5+950) din domeniul public al comunei Buciumeni şi din administrarea Consiliului Local al comunei Buciumeni în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Județean Galați, pentru încadrarea acestora în categoria drumurilor de interes județean

- privind: aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în mod exclusiv specialiștilor din sănătate, în Județul Galați

- privind: aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități „Sf. Mare Mucenic Dimitrie – Izvorâtorul de Mir” în vederea organizării ediției a III-a a evenimentului caritabil „Fir întins pentru ajutor”

- privind: modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

- privind: completarea Anexei nr. 7 din Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 447/2022 privind aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi pentru anul fiscal 2023

- privind: aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie „Proiectare si execuție lucrări instalație utilizare energie electrică – Clădire pentru relocare sediu prosectură medicină legală”

- privind: aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie „Alimentare cu energie electrică a locului de consum permanent Spitalul de Boli Infecțioase Sf. Cuvioasa Parascheva Galați” și ,,Modificareîmprejmuire imobil în zona postului de transformare (PT) pentru proiectul: Alimentare cu energie electrică a locului de consum permanent Spitalul de Boli Infecțioase Sf. Cuvioasa Parascheva Galați”.

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 164 din 30 iunie 2021 privind aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie: “Extindere, reabilitare şi dotare ambulatoriu de specialitate al Spitalului Orăşenesc Târgu Bujor – judeţul Galaţi”, cu modificările şi completările ulterioare

- privind: aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie „Proiectare si execuție lucrări instalație utilizare gaze naturale – Clădire pentru relocare sediu prosectură medicină legală”

- privind: aprobarea înfiinţării Comitetului pentru accelerarea procesului de dezinstituţionalizare şi de prevenire a instituţionalizării persoanelor adulte cu dizabilităţi în judeţul Galaţi şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului

- privind: aprobarea Acordului de parteneriat între Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, şi Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., în vederea implementării proiectului “Drum de Legătură între DX Brăila – Galați și VO Galați”

 - privind: aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în Proiectul Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiţie: „Extindere și modernizare drum centură – varianta ocolitoare – deviere utilități”

 - privind: desemnarea membrilor comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale Secretarului General al Judeţului Galaţi, pentru anul 2022

- privind: aprobarea Acordului de parteneriat între Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, şi Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., în vederea implementării proiectului “Modernizare drum existent DN 25, între Galați și Tudor Vladimirescu ”

- privind: desemnarea unor consilieri judeţeni ai Consiliului Judeţean Galaţi în comisia pentru vânzarea spaţiilor medicale din judeţul Galaţi, şi în comisia pentru soluţionarea contestaţiilor

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din DALI (Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) privind realizarea obiectivului de investiţie: “Sistem de detecție, semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime de O2 în atmosferă pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei - Secția COVID (corp C5, etajul 1, tronsoane D, E, F); Secția ATI COVID (corp C2, etaj 2) și Secția Bloc Operator (corp C2, etaj 3)”.

- privind: aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie „Sistem de detecție, semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime de O2 în atmosferă pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Galaţi - Secția COVID (corp C5, etajul 1, tronsoane D, E, F); Secția ATI COVID (corp C2, etaj 2) și Secția Bloc Operator (corp C2, etaj 3).”

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri:

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 372/31.10.2022 privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile instituţiilor de învăţământ special finanţate de Consiliul Judeţean Galaţi pentru anul şcolar 2022-2023, cu modificările şi completările ulterioare

- privind: aprobarea solicitării Consiliului Local al comunei Umbrărești privind trecerea unui bun imobil (teren), din domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați, în domeniul public al comunei Umbrărești și administrarea Consiliului Local al comunei Umbrărești

- privind: aprobarea solicitării Consiliului Local al comunei Smârdan de trecere a unor suprafețe de teren, aferente drumurilor județene DJ 251 și DJ 255C, din domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați, în domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Local al Comunei Smârdan, județul Galați, în vederea implementării proiectelor: „Stații de autobuz inteligente”, „Zone de promenadă”, în comuna Smârdan, judeţul Galaţi

- privind: aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

- privind: aprobarea dezlipirii în două loturi distincte a imobilului - teren înscris în CF nr. 100245 Slobozia Conachi, nr. cadastral 100245, aflat în domeniul public al Judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi

- privind: aprobarea dezlipirii în două loturi distincte a imobilului – teren înscris în CF nr. 102403 Drăgușeni, nr. cadastral 102403, aflat în domeniul public al Judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 302 din 21 septembrie 2022, privind aprobarea și implementarea proiectului „CENTRE DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN JUDEȚUL GALAȚI”, cu modificările și completările ulterioare

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 379 din 14 noiembrie 2022 privind aprobarea și implementarea proiectului „CENTRE DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNELE BEREȘTI – MERIA, BRĂHĂȘEȘTI ȘI DRĂGUȘENI, DIN JUDEȚUL GALAȚI”

- privind: aprobarea constituirii, cu titlu gratuit, a dreptului de uz și a dreptului de servitute de trecere asupra terenului în suprafață de 56 mp aflat în domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați, ce face parte din terenul identificat cu nr. cadastral 134555 și nr. CF 134555, imobil situat în municipiul Galați, Bd. G. Coșbuc, tronson 1, în favoarea Societății Distribuție Energie Electrică România S.A. – Sucursala Galați

- privind: aprobarea constituirii, cu titlu gratuit, a dreptului de uz și a dreptului de servitute de trecere aeriană și supraterană asupra terenului în suprafață de 27,56 mp din zona drumului județean DJ 251, din comuna Matca, județul Galați, aflat în domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați, ce face parte din terenul identificat cu cartea funciară 16455 comuna Matca, în favoarea Societății Distribuție Energie Electrică România S.A. – Sucursala Galați

- privind: aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, prin Facultatea de Drept și Științe Administrative, în vederea organizării în comun a unor evenimente

- privind: aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Asociația Mausi în vederea organizării în comun a activităților sportive „Gârboavele Trail”, în Pădurea Gârboavele

- privind: exprimarea acordului de principiu al Județului Galați, prin Consiliul Județean Galați, în ceea ce privește investiția „Extindere de rețea electrică de distribuție în comuna Matca, județul Galați, str. Ștefan cel Mare” și a acordului de principiu privind dreptul de uz și servitute asupra terenurilor afectate de realizarea lucrărilor

- privind: aprobarea Planului de acţiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Galaţi

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Barcea (U.A.T. a comunei Barcea)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Braniştea (U.A.T. a comunei Braniştea)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Frumuşiţa (U.A.T. a comunei Frumuşiţa)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Griviţa (U.A.T. a comunei Griviţa)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Vânători (U.A.T. a comunei Vânători )

- privind: aprobarea transformării unor posturi din statul de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind: completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi

- privind: modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Municipal “Anton Cincu” Tecuci, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 104 din 26 mai 2017 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Restaurare şi Amenajare Muzeul «Casa Colecţiilor» (fosta Farmacie Ţinc) din Galaţi”, cu modificările şi completările ulterioare

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici privind realizarea obiectivului: Desființare Pavilion Dermatovenerologie corp C 21 din Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultați din Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) privind realizarea obiectivului: Desființare corp clădire – Centrala abur din Spitalul de Penumoftiziologie Galați

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 110/28.04.2022 privind actualizarea Proiectului Tehnic și rest de executat pentru finalizarea obiectivului de investiţie „Restaurare și Amenajare Casa Colecțiilor fosta Farmacie Ținc” Galați, cu modificările şi completările ulterioare

- privind: aprobarea colaborării dintre UAT Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați şi Liceul Tehnologic „Simion Mehedinți” Galați, în vederea realizării proiectului „Dotare școli speciale și unități conexe în județul Galați” pentru care se solicită finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență

- privind: aprobarea colaborării dintre UAT Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați şi Școala Profesională Specială „Emil Gârleanu” Galați, în vederea realizării proiectului „Dotare școli speciale și unități conexe în județul Galați” pentru care sesolicită finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență

- privind: aprobarea colaborării dintre UAT Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați şi Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu” Tecuci, în vederea realizării proiectului „Dotare școli speciale și unități conexe în județul Galați” pentrucare se solicită finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență

- privind: aprobarea colaborării dintre UAT Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați şi Școala Gimnazială Specială „Constantin Pufan” Galați, în vederea realizării proiectului „Dotare școli speciale și unități conexe în județul Galați” pentru care sesolicită finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență

- privind: aprobarea colaborării dintre UAT Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați şi Clubul Sportiv Școlar Galați, în vederea realizării proiectului „Dotare școli speciale și unități conexe în județul Galați” pentru care se solicită finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență

- privind: aprobarea colaborării dintre UAT Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați şi Palatul Copiilor Galați, în vederea realizării proiectului „Dotare școli speciale și unități conexe în județul Galați” pentru care se solicită finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență

- privind: aprobarea colaborării dintre UAT Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați şi Clubul Sportiv Școlar Tecuci, în vederea realizării proiectului „Dotare școli speciale și unități conexe în județul Galați” pentru care se solicită finanțare prinPlanul Național de Redresare și Reziliență

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiţii „Modernizare drum acces Parc Aventura Pădurea Gârboavele, județul Galați‟

- privind: aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în Proiectul Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiţie: „Sistem de deversare ape pluviale drum acces stație transfer Târgu Bujor”

- privind: aprobarea dezlipirii în două loturi distincte a imobilului - teren înscris în CF nr. 125049, situat în municipiul Galați str. Brăilei, nr. 177-A, nr. cadastral 125049, aflat în domeniul privat al Judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici a Proiectului Tehnic și a Documentației de Execuție pentru realizarea obiectivului de investiţii „Modernizări tronsoane de drumuri județene - județul Galați”

- privind: rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi și al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2023 şi estimările pe anii 2024-2026

- privind: aprobarea valorii revizuite a contribuţiei proprii alocată de Consiliul Județean Galați pentru implementarea proiectului „TRECUTUL ARE UN NOU VIITOR – Cooperare transfrontalieră pentru valorificarea patrimoniului cultural în Galaţi, România şi Hînceşti, Republica Moldova”

 

- privind:aprobarea parteneriatului dintre Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Societatea Naţională de Cruce Roşie din România - Filiala Galaţi în vederea organizării campaniei umanitare „Din suflet pentru un suflet”

- privind:aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați şi Asociația Profesională a Polițiștilor Locali „GalPol”, în vederea organizării la Galați a evenimentului „ULTRAMARATON”

- privind:aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, Colegiul Național ”Vasile Alecsandri” Galați și Colegiul Național ”Calistrat Hogaș” Tecuci în vederea participării cluburilor de robotică la Competiția Națională de Robotică ”First Tech Challenge România”

- privind:aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiţii „Modernizare drum existent DN 25 între Galați și Tudor Vladimirescu‟

- privind:modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 113 din 31 mai 2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Orășenesc Târgu Bujor”, cu modificările și completările ulterioare

- privind:aprobarea proiectului «Dezvoltarea infrastructurii medicale a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” prin dotarea Secției Clinice Neonatologie», a parteneriatului și a cheltuielilor legate de proiect

- privind:aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul județean DJ 240”, ”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Băneasa- Rogojeni (DJ 242D)”, ”Modernizare tronsoane de drumuri județene pe DJ 253, DJ 242 H, DJ 255 A, DJ 240 A, DJ 252 G și DJ 251 A” aprobate pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny", precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

- Documentatie proiect ph2911/27.02.2023.

- privind:aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiţii „Drum de legătură între DX Brăila – Galați și VO Galați ‟

- privind:repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 38.176 mii lei din cota de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2023 şi estimările cotei de 20% aplicată la procentul de 73% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, a cotei de 20% aplicată la procentul de 73% din sumele din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale şi a cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat pentru anii 2024-2026