ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ PĂDUREA GÂRBOAVELE

 

Pãdurea Gârboavele, în suprafaţã totalã de 399,7 ha, din care face parte şi Aria naturalã protejatã Pãdurea Gârboavele, este situatã pe teritoriul comunei Tuluceşti, în sudul judeţului Galaţi, la o distanţã de aproximativ 15 km de municipiul Galaţi.

 

Aria naturalã protejatã Pãdurea Gârboavele în suprafaţã de 230 ha este declaratã zonã naturalã protejatã de interes naţional şi monument al naturii conform Legii 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea III zone protejate, Pãdurea Gârboavele, cod 2.403. Este sit Natura 2000 conform Ordinului nr. 1964 din 13 decembrie 2007 privind instituirea regimului de arie naturalã protejatã a siturilor de importanţã comunitarã, ca parte integrantã a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, poziţia 151: denumire sit – Pãdurea Gârboavele, unitatea administrativ-teritorialã şi suprafaţa unitãţii administrativ - teritoriale cuprinsã în sit - comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi (4%), cod Sit Natura 2000 ROSCI0151.

 

Astfel, prin trasarea zonei protejate, se instituie în cadrul Pãdurii Gârboavele douã zone despãrţite de la nord la sud de drumul judeţean DJ 255B (ce strãbate Pãdurea, de la sud-est la nord, pe o lungime de 2,9 km):
> Zona protejatã în suprafaţã de 230,00 ha, amplasatã la vest de DJ 255B;
> Zona de agrement în suprafaţã de 169,70 ha, amplasatã la est de DJ 255B.
 

Pãdurea Gârboavele se aflã în întregime în proprietatea Consiliului Judeţului Galaţi, conform Hotãrârii de Guvern nr. 562/2002 din privind atestarea domeniului public al judeţului, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor  din judeţul Galaţi.

 

Consiliul Judeţului Galaţi, în calitate de beneficiar, implementeazã proiectul SALVAŢI aria protejatã Pãdurea Gârboavele cod SMIS-CSNR 17227, co-finanţat de Fondul European de Dezvoltare Regionalã prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu 2007 – 2013, Axa Prioritarã 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii, Domeniu major de intervenţie - Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management pentru protejarea biodiversitãţii şi reţelei Natura 2000 - Solicitarea de proiecte nr. 3/2009.

 

Obiectivul general al proiectului vizeazã protecţia, îmbunãtãţirea şi conservarea biodiversitãţii din Aria naturalã protejatã Pãdurea Gârboavele.

 

Obiectivele specifice sunt:
> Elaborarea Planului de management pentru Aria naturalã protejatã Pãdurea Gârboavele;
> Creşterea gradului de conştientizare a populaţiei pentru conservarea biodiversitãţii din Aria naturalã protejatã Pãdurea Gârboavele.

 

Implementarea proiectului va conduce la atingerea obiectivului global al Programului Operaţional Sectorial de Mediu 2007 - 2013, şi anume protecţia şi îmbunãtãţirea calitãţii mediului şi a standardelor de viaţã în România, urmãrindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu, deoarece conservarea biodiversitãţii şi a naturii în Aria protejatã Pãdurea Gârboavele, contribuie în mod direct la îmbunãtãţirea calitãţii mediului înconjurãtor.

 

Lansarea oficialã a proiectului a avut loc în data de 20 septembrie 2010, fiind realizatã o prezentare a proiectului, la eveniment participând reprezentanţi ai beneficiarului, finanţatorului, instituţii şi ONG-uri gãlãţene din domeniu, precum şi mass-media localã.

 

Până în prezent au fost realizate o serie de activităţi specifice proiectului: campania de informare în şcoli (Scoala nr.2, Scoala nr.5, Scoala nr.24, Scoala nr.28, Scoala nr.29) ş i concursul de colaje-premii; conferinţa Biodiversitate - probleme şi soluţii şi actiunea de ecologizare.

 

De asemenea au avut loc o serie de dezbateri publice asupra continuţului Planului de management al Ariei Naturale Protejate Pă durea Gâ rboavele.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeanã, vã invitãm sã vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Conţinutul acestui material nu reprezintã în mod obligatoriu poziţia oficialã a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

Vizitatori: {oshits}