Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:

 

- privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” scriitorului și traducătorului Constantin FROSIN

 

- privind constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Eugen ZAHARIA

 

- privind aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Asociației Regiunilor Europene de Frontieră (AEBR), pentru anul 2020

 

- privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Claudiu–Codrin STOIAN

 

- privind aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.06.2020

 

- privind privind modificarea Hotărârii nr. 128 din 21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Matca – Valea Mărului – Cudalbi – Slobozia Conachi – Smârdan (DJ 251)”, cu modificările și completările ulterioare

 

- privind modificarea Hotărârii nr. 161/29 august 2019 privind aprobarea proiectului „Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2” și a cheltuielilor legate de acesta, cu modificările și completările ulterioare

 

- privind aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi în vederea implementării proiectului „Centrul de Informare Europe Direct Galaţi” pentru perioada ianuarie – aprilie 2021

 

 

- privind majorarea nivelului alocațiilor de hrană în anul 2020 pentru consumurile colective din Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Cuv. Parascheva” Galați, pentru pacienții internați diagnosticați COVID-19, față de nivelul prevăzut în H.G. nr. 851/2018 privind nivelul alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice

 

 - privind atribuirea în folosință gratuită, pentru o perioadă de 6 ani, Fundației „Inimă de Copil” a unei părți din imobilul situat în municipiul Galați, str. Radu Negru nr. 1B, imobil aflat în domeniul public al județului Galați și în administrarea Consiliului Județean Galați

- privind alocarea sumei de 600.000 lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Galați către Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei” Galați, în vederea testării personalului unității sanitare pentru diagnosticarea noului coronavirus (SARS-Co-V-2)

 

- privind alocarea sumei de 600.000 lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Galați către Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei” Galați, în vederea testării personalului unității sanitare pentru diagnosticarea noului coronavirus (SARS-Co-V-2)

 

- privind privind modificarea Hotărârii nr. 127 din 21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Vârlezi – Tg. Bujor – Umbrărești - Viile – Fârțănești – Foltești (DJ 242)”, cu modificările și completările ulterioare

 

- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea lucrărilor de: „Reabilitare și modernizare drumuri județene”

 

- privind aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie „BAZA DE AGREMENT CU SPECIFIC PESCĂRESC ZĂTUN 2”

 

- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind Realizare condiţii de coexistenţă cu retelele electrice existente in vederea realizarii lucrarilor de: „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Pechea- Măstăcani – DN 26 – (DJ255)”

 

- privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi

 

- privind atribuirea în folosință gratuită Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi – Facultatea de Medicină şi Farmacie a unui imobil aflat în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi

 

- privind asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu unitatea administrativ-teritorială comuna Smulți din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local Smulți, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi“

 

- privind rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi bugetului instituţiilor publice şi activitãţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020 şi estimările pe anii 2021-2023

 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea lucrărilor și serviciilor de întocmire a studiului de coexistență aferent obiectivului „Extindere și modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galați»” 

 

- privind aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Asociația „SMURD” Galaţi în vederea realizării proiectului „Autospecială intervenție tip mașină medic de urgență

 

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:

 

- privind atestarea completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Galați

 

- privind aprobarea necesarului de echipament,materiale igienico-sanitare precum şi a normativelor valorice de cheltuieli pentru hrană, îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico-sanitare, jucării, rechizite, materiale cultural-sportive şi sume de bani pentru nevoi personale pentru copiii şi tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială în servicii de tip rezidenţial din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

 

- privind aprobarea „Raportului referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de menţinere a calităţii aerului în judeţul Galaţi, 2019-2023”

 

- privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 258 din 28.11.2019 privind aprobarea Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: Consolidare şi Modernizare Corp E – Bucătărie Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi

 

- privind aprobarea Regulamentului de distribuire a masei lemnoase din vegetaţia din afara fondului forestier naţional, aflată pe aliniamentul drumurilor judeţene de pe raza administrativ teritorială a Judeţului Galaţi 

 

- privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 38 din 30.01.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiţie: Amenajare rampă stocare temporară deşeuri menajere amplasată la Spitalul de Pneumoftiologie Galaţi

 

- privind alocarea unor sume pentru Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Galați în vederea implementării proiectului ”Cross border cooperation and research through interdisciplinary approach of genesis, clinical manifestations and therapeutical/preventional aspects of oral/written language specific disorders and development of innovative method of intervention in the cross border area – CERDIS”

 

- privind modificarea statului de funcţii al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi

 

privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:

 

- privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi

 

- privind aprobarea Planului Strategic Instituțional al Consiliului Județean Galați pentru perioada 2020-2023 elaborat în cadrul proiectului „Capacitate administrativă ridicată prin investiții integrate și complementare - CARIC”, SMIS 126291

 

- privind aprobarea monografiei economico-militare a judeţului Galaţi întocmită în anul 2020

 

- privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

 

- privind acordarea unui stimulent financiar personalului medical superior din cadrul Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

 

- privind acordarea unui stimulent financiar personalului de specialitate din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase “Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

 

- privind aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Asociaţiei ”SMURD” Galaţi pentru anul 2020

 

- privind aprobarea plății, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizației către Asociația pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut – Dunăre” Galați, pentru anul 2020

 

- privind aprobarea parteneriatului dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Societatea Naţională de Cruce Roşie din România Filiala Galaţi

 

- privind aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galaţi, pentru anul 2020

 

- privind aprobarea valorii totale a proiectului «Extindere, modernizare și dotare a Unității Primiri Urgențe, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați»

 

- privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în Proiectul Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiţie: ”Reabilitare tronsoane DJ 242B Berești - Târgu Bujor, km 23+333 - 43+200 și DJ 251 Tecuci - Matca sectoare km 1+850 - 2+120, km 2+550 - 4+130, km 4+393 - 4+760, județul Galați”

 

- privind acordarea unui stimulent financiar personalului medical şi personalului de specialitate din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

 

privind rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi bugetului instituţiilor publice şi activitãţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020 şi estimările pe anii 2021-2023

 

 

 

 - privind acordarea unui stimulent financiar personalului medical şi personalului de specialitate din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

 

 - privind aprobarea indicatorilor tehnico economici şi Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: INSTALATII GAZE MEDICALE (oxigen medical şi aer comprimat) aferente Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf.Cuvioasa Parascheva” Galaţi

 

 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 302 din 19.12.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizarea Lucrărilor de Intervenţii) în urma recalculării privind realizarea obiectivului de investiţie: Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Sf. Cuvioasa Parascheva Galaţi

 

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:

 

- privind aprobarea Regulamentului privind participarea Consiliului Județean Galați cu capital și/sau bunuri la funcționarea/dezvoltarea organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes județean, a Ghidului de finanţare şi a formularelor necesare în vederea acordării de sprijin din bugetul Judeţului Galaţi - Consiliul Judeţean Galaţi în anul 2020

 

- privind aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos” (ACTEDJ), pentru anul 2020

 

 - privind plata din bugetul local al județului Galaţi a contribuţiei de membru în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sud – Est” pentru Situaţii de Urgenţă pentru anul 2020

 

 - privind aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 31.03.2020

 

 - privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Galaţi

 

 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea obiectivului de investiţii ”LUCRĂRI ALBIE POD KM 46+500 DJ 251, COMUNA PECHEA, JUD. GALAȚI”

 

 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 167/29.08.2019 privind aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie: Creşterea Eficienţei Energetice pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei”

 

 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 260/28.11.2019 privind aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie: „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT REGIONAL PE DJ 242 A ”

 

 - privind acordarea unei finanțări nerambursabile din bugetul Județului Galați pentru Fundația de Sprijin a Vârstnicilor în vederea implementării proiectului „Servicii sociomedicale integrate pentru vârstnicii în risc de excluziune socială din județul Galați – SOS Vârstnicii”

 

 - privind acordarea unei finanțări nerambursabile din bugetul Județului Galați pentru Fundația Familia Galați în vederea implementării proiectului „STOP violenței domestice în mediul rural!”