Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:

- privind: aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole în vederea calculului venitului brut din arendă pentru anul fiscal 2021, în judeţul Galaţi

- privind: aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi pentru anul fiscal 2021

- privind: aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Adunării Regiunilor Europei (ARE), pentru anul 2020

- privind:stabilirea preţului mediu / tonă de masă verde obţinută de pe pajişti pentru anul fiscal 2021

 

- privind: aprobarea constituirii, cu titlu gratuit, a dreptului de uz și a dreptului de servitute de trecere aeriană și supraterană asupra terenurilor în suprafață de 8,4 mp și 776 mp din zona drumului județean DJ 255, în comunele Fârțănești și Cuca, județul Galați, aflat în domeniul public al județului Galați și în administrarea Consiliului Județean Galați, în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Galați

 

- privind:încetarea dreptului de administrare al Şcolii Gimnaziale Speciale „Constantin Pufan” Galaţi asupra unei părți din imobilul situat în municipiul Galaţi, str.1 Decembrie 1918 nr. 25, imobil aflat în domeniul public al judeţului Galaţi

 

- privind:continuarea, în anul 2021, a prestării serviciilor de asistenţă, consultanţă şi reprezentare juridică, necesare pentru finalizarea dosarelor aflate în curs de soluționare, potrivit contractelor în derulare, şi aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare pentru Judeţul Galaţi în anul 2021

 

- privind:modificarea statului de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

 

- privind:modificarea Hotărârii nr. 72/24 aprilie 2017 privind modificarea Hotărârii nr. 129/21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni – Nicoreşti – Cosmeşti – Movileni – Barcea”

 

- privind:modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi

 

- privind:acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” artistului plastic Daniel SPOERRI

 

- privind:aprobarea proiectului „Îmbunătățirea Infrastructurii de Planificare Urbană în județul Galați” și a cheltuielilor legate de proiect

 

- privind:aprobarea valorii totale a proiectului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Corod – Drăgușeni (DJ251A)”, precum și a Actului adițional nr. 3 la Acordul de parteneriat încheiat în cadrul proiectului

 

- privind:modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 127 din 21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Vârlezi – Tg. Bujor – Umbrărești - Viile – Fârțănești – Foltești (DJ 242)”, cu modificările și completările ulterioare

 

- privind:modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 196/31.08.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţiei (DALI) privind realizarea obiectivului de investiţie: Modernizare faţade la clădirea existentă a UPU, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei” Galaţi

 

- privind:alocarea sumei de 3.479 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea acordării unor ajutoare unităţilor administrativ teritoriale din judeţul Galaţi pentru plata drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav

 

- privind:aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.11.2020

 

- privind:modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 48 din 28 martie 2017 privind darea în administrare a imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi către Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi şi aprobarea contractului de dare în administrare

 

- privind:rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi bugetului instituţiilor publice şi activitãţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020 şi estimările pe anii 2021-2023

 

- privind:modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase “Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi