19 | 12 | 2018
Proiecte de hotărâre - sedinta CJG (ianuarie 2018)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:

 

- privind eliberarea licenţelor de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC AMARILIA RA SRL, pe traseele Galaţi – Vânători (SC Adina SRL) şi Fârţăneşti – Vânători (SC Adina SRL)

- privind modificarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi pentru persoane adulte cu handicap „Luceafărul” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de evaluare şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor precum şi a secretariatelor acestor comisii, în vederea evaluării managerilor unor instituţii de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi

- privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi

- privind aprobarea contractului de administrare directă pentru imobilele (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Muzeului de Artă Vizuală Galaţi

- privind însuşirea raportului de evaluare a activelor fixe de natura terenurilor aflate în domeniul public al judeţului Galaţi, precum şi modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr.260/19.12.2017 privind însuşirea inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară şi care aparţin domeniului public al judeţului Galaţi

- privind stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special liceal şi special postliceal de pe raza administrativ teritorială a judeţului Galaţi pentru anul şcolar 2018-2019

- privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Băneasa - Rogojeni (DJ 242D)”

- privind modificarea Hotărârii nr. 46 din 28 martie 2017 a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Sf. Cuvioasa Parascheva” şi a cheltuielilor legate de acesta

- privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 280 din 31 august 2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate actualizat şi aprobarea Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investiţie „Muzeu de Artă Vizuală Galaţi”

- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizare Lucrări de Intervenţie), privind realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Băneasa - Rogojeni (DJ242D)”

- privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad în cadrul proiectului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Băneasa - Rogojeni (DJ 242D)”

- privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 10.552 mii lei reprezentând sume defalcate din TVA în vederea finanţării cheltuielilor privind drumurile judetene şi comunale pe anul 2018

- privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 15.738 mii lei din cota de 17,25% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale aferente anului 2018 şi estimările pentru anii 2019-2021

 

 
Cauta in site