16 | 07 | 2019
Hotarari
Hotarârea nr. 139

Privind stabilirea unor măsuri în vederea conducerii temporare a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr. 138

Privind aprobarea caietului de obiective pentru Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi pentru perioada septembrie 2019 – septembrie 2022

citeste...
 
Hotarârea nr. 137

Privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr. 136

Privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr. 135

Privind transformarea unor posturi din statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr. 134

Privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului profesor doctor ZANFIR Ilie

citeste...
 
Hotarârea nr. 133

Privind aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor, revizuit, pentru implementarea “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi, în perioada 2014 – 2020”

citeste...
 
Hotarârea nr. 132

Privind rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi și al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019, a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi estimările pe anii 2020-2022

citeste...
 
Hotarârea nr. 131

Privind aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare în vederea sprijinirii desfăşurării activităţii unei structuri teritoriale a Comisiei în judeţul Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr. 130

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați 265 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul județean DJ 242A”

citeste...
 
Hotarârea nr. 129

Privind modificarea Hotărârii nr. 251 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului «Extindere, modernizare și dotare a Unității Primiri Urgențe, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați»

citeste...
 
Hotarârea nr. 128

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI/SF (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii/Studiu de Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiţii: „Închiderea Centrului de asistenţă pentru copilul cu cerinţe educative speciale Galaţi” str.Blaj nr.11A

citeste...
 
Hotarârea nr. 127

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii) privind realizarea obiectivului de investiţii: Consolidare şi modernizare corp E – Bucătărie, Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi.

citeste...
 
Hotarârea nr. 126

Privind aprobarea majorării valorii investiţiei „Parcare Supraetajată – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei” în vederea racordării la reţeaua electrică conform Avizului Tehnic de Racordare nr. 30501960948/27.02.2019 emis de SDEE Muntenia Nord

citeste...
 
Hotarârea nr. 125

Privind aprobarea Actului adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane prin curse regulate în judeţul Galaţi, aprobat prin Anexa 2 a Hotărȃrii nr. 179/22.12.2014 privind aprobarea contractului de delegare de gestiune si a tarifelor stabilite pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate

citeste...
 
Hotarârea nr. 124

Privind modificarea anexelor Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 76 din 23 mai 2016 privind aprobarea monografiei economico-militare a judeţului Galaţi întocmită în anul 2016

citeste...
 
Hotarârea nr. 123

Privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Galați

citeste...
 
Hotarârea nr. 122

Privindalocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea acordării unor ajutoare către U.A.T. Corod, afectată de calamităţi

citeste...
 
Hotarârea nr. 121

Privind stabilirea unor măsuri în vederea conducerii interimare a Bibliotecii Judeţene „V. A. Urechia” Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr. 120

Privind  constatarea încetării Contractului de management nr. 2731/27.02.2019 pentru managementul interimar al Bibliotecii Judeţene „V. A. Urechia” Galaţi 

citeste...
 
Hotarârea nr. 119

Privind desemnarea şi validarea desemnării nominale a unui reprezentant al Consiliului Judeţean Galaţi în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi 

citeste...
 
Hotarârea nr. 118

Privind aprobarea unui act adiţional la Acordul de parteneriat aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 190 din 24 septembrie 2018 privind aprobarea proiectului „Modernizare linii tramvai și carosabil Străzile Traian Vuia, Henri Coandă, George Coșbuc (Tronson Henri Coandă – str. Al. Măcelaru)” și a acordului de parteneriat

citeste...
 
Hotarârea nr. 117

Privind  aprobarea parteneriatului între Consiliul Județean Galați şi Societatea Română de Televiziune prin Studioul Teritorial de Televiziune Cluj, în vederea realizării programului „România Continuă – Proiect Dunărea”, etapa Galaţi 

citeste...
 
Hotarârea nr. 116

Privind  aprobarea cooperării între Consiliul Judeţean Galaţi şi Muzeul de Artă Vizuală Galaţi în vederea organizării Concursului de pictură „Valsul Dunării în Culori”, Galaţi, 1-5 iunie 2019

citeste...
 
Hotarârea nr. 115

Privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Galați şi Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați, în vederea organizării, la Galați, a Congresului Internaţional de Matematică, ediţia a IX-a

citeste...
 
Hotarârea nr. 114

Privind aprobarea parteneriatului cu Asociația Națională a Nevăzătorilor – Filiala Județeană Galaţi în vederea organizării Concursului Național de Pescuit pentru Nevăzători, Galați, ediția a II-a

citeste...
 
Hotarârea nr. 113

Privind aprobarea Acordului Cadru de Cooperare între Consiliul Județean Galați şi Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România – filiala Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr. 112

Privind  aprobarea solicitării Consiliului Local al comunei Cerțești privind trecerea unui sector de drum din DJ 240A, în lungime de 936 m, respectiv de la km 13+464 la km 14+400, din domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați în domeniul public al județului Galați şi administrarea Consiliului Local al comunei Cerțești, în vederea modernizării

citeste...
 
Hotarârea nr.111

Privind declararea obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Pechea – Măstăcani – DN 26 (DJ 255)” ca obiectiv de utilitate publică de interes județean, în vederea scoaterii definitive din circuitul agricol a terenului în suprafaţă de 2.300 mp, categoria de folosință pajiști, aflat în extravilanul comunei Fârțănești, județul Galați, Tarla 124, Parcela 2701, Lot 2, CF nr. 102389, situat pe partea stângă a drumului județean DJ 255, între pozițiile kilometrice 44+125 – 44+250, aparținând domeniului public al județului Galați 

citeste...
 
Hotarârea nr.110

Privind modificarea Anexei 2 la Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 71/29.03.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 260/19.12.2017 privind însuşirea inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară și care aparţin domeniului public al judeţului Galaţi 

citeste...
 
Hotarârea nr.109

Privindaprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.108

Privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.107

Privind stabilirea coeficienţilor aferenţi salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi, instituţie publică din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.106

Privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 16/29.01.2019 privind stabilirea componenţei Colegiului director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.105

Privind aprobarea bugetului local al Judeţului Galaţi și al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019 şi estimările pe anii 2020-2022

citeste...
 
Hotarârea nr.104

Privind aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 31.03.2019

citeste...
 
Hotarârea nr.103

Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societații Cons Management Parc de Soft SRL Galați , pe anul 2019

citeste...
 
Hotarârea nr.102

Privind asumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor - cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor / acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru şcoli al României, precum şi aprobarea listei produselor ce vor fi distribuite în cadrul Programului pentru şcoli al României şi stabilirea măsurilor educative aferente pentru anul şcolar 2019-2020

citeste...
 
Hotarârea nr.101

Privind modificarea și completarea Anexei nr. 10 din Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 290 din 19 decembrie 2018 privind aprobarea taxelor și tarifelor la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi pentru anul fiscal 2019

citeste...
 
Hotarârea nr.100

Privind aprobarea cooperării între Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Municipiul Galaţi prin Consiliul Local al Municipiului Galaţi, în vederea organizării, la Galaţi, a Evenimentului cultural artistic „Forza ZU”, ediţia a 9-a

citeste...
 
Hotarârea nr.99

Privind aprobarea parteneriatului între Consiliul Județean Galați şi Ministerul Apărării Naţionale, în vederea asigurării reprezentării judeţului Galaţi la Crosul dedicat veteranilor de război VeteRUN, ediţia IV, Bucureşti, 2019

citeste...
 
Hotarârea nr.98

Privind aprobarea parteneriatului între Consiliul Județean Galați, Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România - Patronatul IMM Galaţi şi Universitatea ”Danubius” Galați, în vederea organizării, la Galați, a Conferinţei Internaţionale „Integrare Europeană. Realităţi şi perspective” şi „Ziua Întreprinzătorilor din România”

citeste...
 
Hotarârea nr.97

Privind aprobarea parteneriatului între Consiliul Județean Galați şi Asociaţia Persoanelor cu Handicap „Sporting Club” Galaţi, în vederea organizării, la Galați, a „Cupei Danubius”, ediţia 2019

citeste...
 
Hotarârea nr.96

Privind aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Asociaţiei ”SMURD” Galaţi pentru anul 2019

citeste...
 
Hotarârea nr.95

Privind plata din bugetul local al județului Galaţi a contribuţiei de membru în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sud – Est” pentru Situaţii de Urgenţă pentru anul 2019

citeste...
 
Hotarârea nr.94

Privind aprobarea plății, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizației către Asociația pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut-Dunăre” Galați, pentru anul 2019

citeste...
 
Hotarârea nr.93

Privind aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galaţi, pentru anul 2019

citeste...
 
Hotarârea nr.92

Privind aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR), pentru anul 2019

citeste...
 
Hotarârea nr.91

Privind aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos” (ACTEDJ), pentru anul 2019

citeste...
 
Hotarârea nr.90

Privind aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Adunării Regiunilor Europei (ARE), pentru 2019 şi 2017

citeste...
 
Hotarârea nr.89

Privind aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Conferinţei Regiunilor Periferice Maritime ale Europei (CRPM), pentru 2019 şi 2017

citeste...
 
Hotarârea nr.88

Privind aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi”, pentru anul 2019

citeste...
 
Hotarârea nr.87

Privind asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu unitatea administrativ-teritorială comuna Măstăcani din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local Măstăcani, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi“

citeste...
 
Hotarârea nr.86

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea obiectivului de investiţii ”PODETE PENTRU ACCES LA PROPRIETĂȚI”

citeste...
 
Hotarârea nr.85

Privind aprobarea Proiectului tehnic și a Detaliilor de execuție, privind realizarea obiectivului de investiţii „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT REGIONAL ÎNTRE LOCALITĂŢILE COROD – DRĂGUŞENI (DJ 251A)’’

citeste...
 
Hotarârea nr.84

Privind aprobarea Proiectului tehnic și a Detaliilor de execuție, privind realizarea obiectivului de investiții „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT REGIONAL PE TRASEUL PECHEA-MĂSTĂCANI-DN26 (DJ 255)”

citeste...
 
Hotarârea nr.83

Privind aprobarea Programului judeţean de transport rutier public de persoane prin servicii regulate, cu valabilitate în perioada 03.12.2019 – 03.12.2029, în județul Galați

citeste...
 
Hotarârea nr.82

Privind avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Griviţa (U.A.T. a comunei Griviţa)

citeste...
 
Hotarârea nr.81

Privind avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Buciumeni (U.A.T. a comunei Buciumeni)

citeste...
 
Hotarârea nr.80

Privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Galați

citeste...
 
Hotarârea nr.79

Privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului NĂVĂLICI Ion

citeste...
 
Hotarârea nr.78

privind constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului DEACONESCU Vasile–Daniel

citeste...
 
Hotarârea nr.77

Privind aprobarea propunerii privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Directorului General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, pentru anul 2018

citeste...
 
Hotarârea nr.76

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi “Maria”din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.75

Privind aprobarea înfiinţării Centrului de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi “Maria” în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.74

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii) privind realizarea obiectivului de investiţii: „Clădire didactică pentru plante tropicale”

citeste...
 
Hotarârea nr.73

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a următoarelor faze de proiectare: DALI (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie) şi PT+DDE (Proiectul Tehnic şi Detaliile de Execuţie), pentru obiectivul de investiţie „Reparaţie capitală acoperiş-construire şarpantă clădire tehnică(C2), str. Eroilor nr. 20 bis, Galaţi (Protecţia Civilă – ALA)” Municipiul Galaţi, Judeţul Galaţi.

citeste...
 
Hotarârea nr.72

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii) privind realizarea obiectivului de investiţii: Restaurare şi Amenajare Sediu Comisia Europeană a Dunării

citeste...
 
Hotarârea nr.71

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 260/19.12.2017 privind însuşirea inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară și care aparţin domeniului public al judeţului Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.70

Privind solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Fârțănești de trecere a unui bun imobil (teren) din domeniul public al comunei Fârțănești și administrarea Consiliului Local al comunei Fârțănești în domeniul public al judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați

citeste...
 
Hotarârea nr.69

Privind aprobarea Acordului între Complexul Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluță” Galaţi şi Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, privind derularea investiţiei „Clădire didactică pentru plante tropicale”

citeste...
 
Hotarârea nr.68

Privind aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al comunei Valea Mărului, județul Galați de trecere a unui imobil (teren), situat în comuna Valea Mărului, județul Galați, din domeniul public al comunei Valea Mărului, județul Galați şi din administrarea Consiliului Local al comunei Valea Mărului, județul Galați în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Județean Galați

citeste...
 
Hotarârea nr.67

Privind trecerea unui mijloc fix (livadă) din domeniul public al județului Galaţi și administrarea Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public și Privat al Judeţului Galaţi în domeniul privat al județului Galați și administrarea Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public și Privat al Judeţului Galaţi, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării

citeste...
 
Hotarârea nr.66

Privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 28.492 mii lei din cota de 7,5% din impozitul pe venit estimat a se încasa în anul 2019 şi estimările cotei de 20% aplicată la procentul de 73% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a cotei de 20% aplicată la procentul de 73% din sumele din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anii 2020-2022

citeste...
 
Hotarârea nr.65

Privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 10.459 mii lei reprezentând sume defalcate din TVA în vederea finanţării cheltuielilor privind drumurile judetene şi comunale pe anul 2019

citeste...
 
Hotarârea nr.64

Privind modificarea şi completarea Anexei nr. 13 la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 290 din 19 decembrie 2018 privind aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi pentru anul fiscal 2019

citeste...
 
Hotarârea nr.63

Privind aprobarea proiectului și asigurarea contribuţiei proprii necesare implementării proiectului „Programul vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind gestionarea deșeurilor”

citeste...
 
Hotarârea nr.62

Privind aprobarea asocierii dintre Consiliul Județean Galați şi Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați, în vederea organizării, la Galați, a Forumului de Cooperare în regiunea Dunării

citeste...
 
Hotarârea nr.61

Privind avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Vânători (U.A.T. a comunei Vânători)

citeste...
 
Hotarârea nr.60

Privind avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Ţepu (U.A.T. a comunei Ţepu)

citeste...
 
Hotarârea nr.59

Privind avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Poiana (U.A.T. a comunei Poiana)

citeste...
 
Hotarârea nr.58

Privind avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Piscu (U.A.T. a comunei Piscu)

citeste...
 
Hotarârea nr.57

Privind avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Oancea (U.A.T. a comunei Oancea)

citeste...
 
Hotarârea nr.56

Privind avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Movileni (U.A.T. a comunei Movileni)

citeste...
 
Hotarârea nr.55

Privind avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Măstăcani (U.A.T. a comunei Măstăcani) ;

citeste...
 
Hotarârea nr.54

Privind avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Fundeni (U.A.T. a comunei Fundeni)

citeste...
 
Hotarârea nr.53

Privind avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Braniştea (U.A.T. a comunei Braniştea)

citeste...
 
Hotarârea nr.52

Privind repartizarea pe unităţile administrativ-teritoriale din Județul Galați a cotei de 17,5% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unități administrativ teritoriale și a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (bugete de funcționare, compensare pierderi și finanțarea cheltuielilor cu asistența socială) în anul 2019.

citeste...
 
Hotarârea nr.51

Privind numirea Managerului interimar al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.50

Privind numirea Managerului interimar al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.49

Privind numirea Managerului interimar al Bibliotecii Judeţene „V. A. Urechia” Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.48

Privind constatarea încetării Contractului de management nr. 1978/29.02.2016 pentru managementul Muzeului de Artă Vizuală Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.47

Privind constatarea încetării Contractului de management nr. 1977/29.02.2016 pentru managementul Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.46

Privind constatarea încetării Contractului de management nr. 1976/29.02.2016 pentru managementul Bibliotecii Judeţene „V. A. Urechia” Galaţi

citeste...
 
Hotarârea nr.45

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea obiectivului de investiţii „REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUMURI JUDEȚENE”

citeste...
 
Hotarârea nr.44

Privind aprobarea contului anual de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi situaţiile financiare anuale – bilanţul contabil al bugetului local la data de 31.12.2018

citeste...
 
Hotarârea nr.43

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 254 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Extindere și modernizare variantă ocolitoare a Municipiului Galați”

citeste...
 
Hotarârea nr.42

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 266/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizare Lucrări de Intervenţie), privind realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul județean DJ 242A”

citeste...
 
Hotarârea nr.41

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 264/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din DALI (Documentația de Avizare Lucrări de Intervenție) privind realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Ivești – Grivița (DJ 254)”

citeste...
 
Hotarârea nr.40

Privind aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Agenţia Națională pentru Resurse Minerale, în vederea sprijinirii desfăşurării activităţii Inspecției Teritoriale a ANRM în judeţul Galați

citeste...
 
« ÎnceputAnterior12345678910UrmătorSfârşit »

Pagina 1 din 13
Cauta in site